• in ,

  Zekât Kime vermemeliyiz?

  Bu yazımızda Zekât kimlere verilmeli kimlere verilmemi gibi bir akılda olan soru işaretlerine cevaben hazırlanmıştır. Zekât, nisap miktarı [1] mala veya paraya sahip olan Müslümanların yılda bir kere malının kırkta birini muhtaçlara vermesidir. Zekât şu kimselere verilmez: 1- Anne ve babaya. 2- Büyük anne ve büyük 3- Öz çocuklarına. 4- Öz torunlarına. 5- Müslüman olmayanlara. [1] Nisap miktarı, dinin koyduğu bir […]

 • in

  Sıkıntı İçinde Okunması gereken Dualar

  Dine inancı olan Müslümanlar zorluklara,sıkıntılara ve dertlerle karşılaştıklarında dualara başvurmaları çok güzül ibadetlerdendir. Müminlerin ruhlarını dertlerden sıkıntılardan kurtaracak bir kaç dua mevcuttur. Müslümanlar sıkıntılı zamanlarında, bunalımda ve zorluklarla karşılaştıklarında Yüce Allah kullarını zor durumda bırakmaz, yardımını esirgemez. Bu durumlarda Yüce Allah’a sığınarak onun huzuruna yönelip ellerimizi açıp dualarımızı etmeliyiz. Dua vesilesiyle müminler, karşılaştıkları zor anların […]

 • in

  Sanma sahipsizsin Doğu Türkistan

  Sanma sahipsizsin Doğu Türkistan ,1.5 milyar müslüman sustu ya da susturulduysa ,sen yine de sahipsiz değilsin . Bir duayı çok gören müslümanlar ,sıranın size gelmesini mi bekliyorsunuz ? Bütün dünyanın mazlumları müslümanlar için hiçbir şey yapamıyorsanız hiç olmazsa buğz edin . Allah’a yemin ederim ki; ya iyiliği emreder, kötülükten nehy eder, zalimin elini tutup zulmüne […]

 • in ,

  İSLAM HUKUKU

  İSLAM HUKUKU, İslam dininin temel kay­naklarından yola çıkarak oluşturulmuş hukuk sistemine verilen addır. Arapça’da fıkıh ola­rak anılır. İslam hukuku İslam’ın yayılış süreciyle birlikte oluşmaya başlamıştır. Müslümanlar Dört Halife döneminde (632-661) birbirleriy­le ilişkilerinde karşılaştıkları sorunların çözü­mü için ya halifeye ya da yakınlarındaki bir sahabeye (Hz. Muhammed’i görmüş, konuş­muş, din kurallarını iyi bilen kişiler) başvuru­yorlardı. Ama onların […]

 • in

  İslamda Yenilenme Hareketi

  İSLAMCILIK, 19. yüzyılın ortasında ortaya çıkan ve İslam dünyasını batı egemenliğinden ve geri kalmışlıktan kurtarmayı amaçlayan bir düşünce akımıdır. İslamcılık Akımı, İslam dünyasında daha önce de var olmuş yenileme-yenilenme düşüncesine dayanan hareket­lerinden modernleşmeyi öngören yönüyle ayrı­lır. Daha önceki hareketler İslam dünyasında­ki bozulmaları İslam’ın özüne dönerek düzelt­meyi amaçlarken İslamcılık Akımı’nda batıya yetişme, batı dünyası gibi olma […]

 • in

  islamın yayılmasını asla durduramazsınız

  İslam inancının temelini amentü (inandım) olarak da bilinen altı ilke oluşturur. Bunlar bir tek ALLAH olduğuna, meleklerine, gönderdiği kitaplara (Tevrat, İncil, Zebur ve Kuran), peygamberlerine, ahirete (ölümden sonraki sonsuz âleme ve ölmüş bütün canlıların kıyamet günü yeniden dirileceğine), kadere (bütün iyiliklerin ve kötülüklerin ALLAH tarafın­dan verildiğine) inanmaktır. Bu inancını dile getiren kişi kulluk yükümlülükleri altına […]

 • in

  ENDERUN

  ENDERUN, Osmanlı sarayında dış bölüm Bi­ran ile Harem arasındaki bölümdür. Bu bö­lüm aynı zamanda çeşitli saray ve devlet gö­revleri için eleman yetiştiren bir okuldu. En­derun’da görevli kişilerin tümüne de “Ende­run Halkı” denirdi. Osmanlı sarayında Enderun bölümünün or­taya çıkışı II. Murad dönemine (1421-51) rast­lar. O döneme kadar sarayın bütün hizmetleri bir arada görülürken II. Murad iç […]

 • in

  Kapsamlı Kudüs Dosyası

  FİLİSTİN toprakları Akdeniz’in doğu kıyısın­la yer alır; Aşağı Litani Irmağı, Gazze vadisi Arabistan Çölü ile sınırlanır. Bugün İsrail Ürdün ile Mısır’ın bir bölümü bu topraklar içinde kalır. Filistin adını İÖ 12. yüzyılda bölgenin güneyine yerleşen Filistiler diye bilinen bir halktan alır. Bölge Museviler, Hiristiyanlar ve Müslümanlarca kutsal sayılır. Bu tek tanrılı üç büyük din için […]

 • in

  Firdevsi hakkında bilmek isteyeceğiniz 49 Bilgi

  FİRDEVSİ (yaklaşık 935-1025) Divan edebi­yatını da derinden etkilemiş büyük bir İranlı şairdir. Günümüze Şehname adlı yapıtı kal­mıştır. Asıl adı Ebu’l-Kasım Mansur olan Firdevsi’nin yaşamı hakkında yeterli ve kesin bilgi yoktur. Yaşamı çeşitli söylencelere karışmış, eski kaynaklarda bir masal havasında anlatıl­mıştır. Firdevsi Tus kentinde soylu bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Şehnamemden, iyi bir öğrenim gördüğü, eski […]

 • in

  Modern Zaman Firavunlarını Bilmek için Firavun Tarihi

  FİRAVUN, sözcüğü başlangıçta sadece kral­lık sarayı anlamına gelirken, İÖ 1570’lerde kurulan Yeni Krallık döneminde, Mısır kral­larına saygı belirtisi olarak, firavun denmeye başlandı. Ama, firavun hiçbir zaman resmi bir san olmadı. Firavun Mısır’da sanat ve bilimin koruyucusu olduğu gibi aynı zamanda ülke­nin baş rahibiydi. Mısırlılar Gök tanrısı Horus, Güneş tanrıları Arrıon, Aton ve Ra ile özdeş […]

 • in ,

  ELHAMRA SARAYI hakkında 25 Bilgi

  ELHAMRA SARAYI. İspanya’nın güneyin­deki tarihsel Granada kentinin en yüksek te­pesinde Magrip yapısı Elhamra Sarayı ve ka­lesi yükselir. “El hamra” sözcüğü Arapça’da “kırmızı ka­le” anlamına gelir ve kalenin bu adının, yapı­mında kullanılan kil ve kum karışımı bir tür kerpiçten kaynaklandığı sanılır. Kale duvarla­rının dış ve iç süslemelerindeki mavi, yeşil renkler ile yaldızlar zamanla solmuştur. El­hamra Sarayı […]

 • in , ,

  İslamın Cadılığa bakışı ve Cadıların kötülüklerinden Kurtulma yöntemleri.

  CADILIK. Cadıların doğaüstü güçlerden ya­rarlanarak insanlara ya da mala mülke zarar verdiğine inanılır. Oysa, cadı olarak adlandı­rılan kimseler, eski zamanlarda doğal bitkiler ve kökler kullanarak hastalıkları iyileştirmede başarılı, özel bilgi sahibi olan insanlardı. Bu, çağdaş tıp biliminin ve tedavi edici ilaçların yaygın olarak kullanılmasından çok daha ön­ceydi. Çoğunluk kadın olan cadılar gizli bilgi­leri, genellikle anadan […]

Daha Fazlası
Tebrikler. İnternetin sonuna ulaştın.