in ,

İSLAM HUKUKU

İSLAM HUKUKU, İslam dininin temel kay­naklarından yola çıkarak oluşturulmuş hukuk sistemine verilen addır. Arapça’da fıkıh ola­rak anılır.

İslam hukuku İslam’ın yayılış süreciyle birlikte oluşmaya başlamıştır. Müslümanlar Dört Halife döneminde (632-661) birbirleriy­le ilişkilerinde karşılaştıkları sorunların çözü­mü için ya halifeye ya da yakınlarındaki bir sahabeye (Hz. Muhammed’i görmüş, konuş­muş, din kurallarını iyi bilen kişiler) başvuru­yorlardı. Ama onların da bazen aynı sorunla­ra farklı çözümler buldukları, birbirleriyle tartışmalara giriştikleri görüldü. Zamanla te­mel kaynaklarda çözümü bulunmayan, saha­belerin de görüş bildirmedikleri sorunlar orta­ya çıktı. Bu durum din bilginlerini yeni yollar aramaya götürdü. Bu yollar kıyas (bir olayla ilgili yargıyı benzer bir başka olaya uygula­ma), rey (kişisel görüş) ve icma-i ümmet’tir (din bilginlerinin bir konuda vardıkları ortak yargı). Ama din bilginleri arasında da bu yollara ne ölçüde başvurulacağı konusunda farklı görüşler belirdi. Bundan da fıkıh mez­hepleri doğdu. Şiilik zaten ayrı bir hukuk sistemi oluşturmuştu. Sünnilik ise kurucuları­nın adlarıyla anılan Hanbeli, Hanefi, Şafii ve Maliki mezheplerine ayrıldı (bak. Hanbeli mezhebi; Hanefi mezhebi). Bu mezhepler gö­rüşlerini kitaplar ve fetvalarla ortaya koydu. Kadılar (yargıç) da bunlara göre karar ver­diler.

İslam Hukukunun Dalları

İslam hukuku kapsadığı alana göre farklı adlar taşıyan birçok dala ayrılmıştır. Bunların başlıcaları ibadetlerin yerine getirilmesiyle ilgili sorunlarla uğraşan ibadat; her türlü alışveriş, borç, mülkiyet ve mirasla ilgili konuları kapsayan muamelat; evlenme, bo­şanma ve aile ilişkileriyle uğraşan münakahat ve müfarekat; ceza hukuku demek olan ukubat; kamu hukukuyla özellikle de yönetim hukukuyla uğraşan siyasetü’ş-şeriyye; devlet­ler arası hukuk demek olan siyer; ahlak ve toplumsal görgü kurallarıyla ilgili konuları kapsayan âdab’tır. Kaynakları doğru yorumlayarak yargılara varmanın yollarını gösteren dala da usulü’l-fıkıh adı verilir.

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Comments

0 comments

İslamda Yenilenme Hareketi

Sanma sahipsizsin Doğu Türkistan