in

Melekler

İslam’da Melekler

Melekler

İslam, melekler kavramını , hem antropomorfik hem de nurani olarak kabul eder . Bu, İslam alimlerinin onları, ya insanlaştırılmış yaratıklar ya da soyut güçler olarak tasvir ettiği anlamına gelmez.

Bazı alimler, soyut olarak yeryüzünde yaşayan doğa yasalarını taşımakla yükümlü melekler ile Allah ve ruhani huzur veren cennet içindeki melekler arasında ayrım yaparlar.

Kuran’da İsimleri Geçen Melekler

Cebrail,Mikail,İsrafil Azrail ,dünyada görevli olan melekler ,arşın görevli melekleri ,cennette görevli olan melekler ,cehennemde görevli olan melekler ,Kiramen Kâtibin,Hafaza Melekleri,Hamele-i Arş (Arşı taşıyan melekler) Allah tarafından Kuran’da bizlere bildirilmiştir.

Her kim Allah’a, meleklerine, elçilerine, Cibril’e ve Mikail’e düşman ise, artık şüphesiz Allah da kafirlerin düşmanıdır.” Bakara suresi 98. ayet

“O gün (herkes) o çağırıcıya (İsrâfîl’e) uyarlar; ona karşı yan çizmek yoktur. Öyle ki, Rahmân(’ın heybetin)den dolayı sesler kısılmıştır; artık seslerin en hafîfinden (yalvaran dudakların kıpırdaması, korkulu ayakların hışırtısından) başka bir şey işitmezsin!” (Ta-Ha, 108) “

De ki: “(Canınızı almak husûsunda) size müekkel olan (vekil kılınan) ölüm meleği canınızı alacak; sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.” (Secde, 11)
“Nihâyet birinize ölüm geldiği zaman, elçilerimiz (olan melekler) onun canını alırlar; ve onlar (vazîfelerini aslâ) ihmâl etmezler.” En’am suresi , 61. ayet

 

Kiramen Kâtibin
“Hem O, kullarının üstünde mutlak galibdir ve üzerinize (amellerinizi) muhâfaza edici (Kirâmen Kâtibîn denilen yazıcı) melekler gönderir ” En’am suresi , 61.ayet
“Hem şübhesiz üzerinizde, elbette (amellerinizi) muhâfaza edici (melek)ler vardır.” İnfitar suresi , 10.ayet

Hafaza Melekleri
“Ve yer, Rabbisinin nuru ile parlamış; kitab (amel defteri ortaya) konulmuş, peygamberler ve şâhidler (hafaza melekleri) getirilmiş ve onların (kulların) aralarında hak ile hüküm verilmiştir; onlar haksızlığa da uğratılmazlar.” Zümer suresi  69.ayet
Hamele-i Arş (Arşı taşıyan melekler)
“Arşı taşıyan ve onun etrâfında bulunan (melek)ler, Rablerine hamd ile (O’nu) tesbîh ederler ve O’na îmân ederler ve (kendileri gibi) îmân edenler için mağfiret dilerler. (Şöyle derler:) “Rabbimiz! (Sen) herşeyi rahmet ve ilim cihetiyle kuşatmışsındır; artık tevbe edip senin yoluna uyanlara mağfiret eyle ve onları Cehennem azâbından koru!” Mümin suresi , 7 ayet
“Melek(ler) onun (göğün) etrâfındadır. Ve o gün Rabbinin arşını, onların üstünde olan sekiz (melek) taşır.” Hakka suresi , 17 ayet

4 büyük Melek

Melekler, Allah  tarafından yaratılan ve genellikle göklerde yer alan insanlık tarafından bilinen bir başka yaratık türüdür. Kuran, melekler yaratıldığı zamandan bahsetmese de, genellikle Allah’ın ilk yaratımı olarak kabul edilir. Bedensel arzuları olmayan, hiç yorulmayan, yemek yemeyen, içmeyen ve öfkesi olmayan, aydınlık bir maddeden yaratılırlar. El-Kindi ve İbn Sina her ikisi de melekleri yaşam, akıl ve ölümsüzlükle donatılmış soyut yaratılmışlar olarak tanımlar. İnsanların aksine, yaşamı ve aklıyla doğan ancak ölümlü olan kimseler, kimdir ki, bu da mantıksız ama aynı zamanda ölümlü hayvanlarla ayırt edilir.

Melekler nurdan yaratılmış ve iblis ateşin karışımından doğmuştur ve Adem sizin için (Kuran’da) sizin için tanımlandığı gibi topraktan yaratılmıştır.

Genel olarak, melekler yukarıda alıntılanmış hadislere dayanarak İslam inancına göre ışıktan yaratılmışlardır. Ancak, başka maddelerden yaratılmış olan melekler olup olmadığı konusunda bir anlaşmazlık ortaya çıkmaktadır. Tabari’ye göre , ışığın meleklerinin yanı sıra başka maddelerden yaratılmış melekler de olabilir. diğer unsurları taşıyan özellikle olanlar oluşturulan Melekler Allah’ın yaratmasıyla ,  nurani varlıklar oldukları ,günahsız oldukları Allah tarafından verilen görevleri eksiksiz yerine getirdikleri ,sürekli zikir ve ibadetle meşgul olduklarına inanırız .Allah’ın meleklerine iman ederiz.

 Isra ve Miraç Olayı

Hz .Muhammed, Ateş ve buzdan oluşan bir melekle birlikte ateş soğumadan ve buzun erimesiyle, doğanın olağan yasalarının üzerinde Allah’ın gücünü gösterecek şekilde yükseldiler.

İblis diğer meleklerden farklı ateşten yaratılmıştı .İslam alimlerinin birçoğu İblis ‘in melek olmadığı konusunda fikir beyan etmişlerdir.

Daha sonra İslam alimleri, zamanın hakim olan Yahudi düşüncesine göre, Allah’ın meleklerin ateşten yaratılıp yaratılmadığını, meleklerin ateşten yaratılıp yaratılmadığını ve ışıktan yaratılanlardan nasıl ayrıldıklarını tartıştı. El-Suyuti , meleklerin ya ateşten ya da ışıktan geldiğini belirtti. Maqdisi melekleri ikiye böldü: Ateşten gelen meleklerin aksine, nurdan  yaratılan merhametli melekler. Qazwinive İbni, tüm doğaüstü yaratıkların, görünmezliklerinden dolayı, ateşe eşdeğer fakat yoğunluğa göre farklılık gösteren ve ortaya çıktıkları ateş tarafından ayırt edilen ince bir maddeden oluştuğunu ileri sürerler. Buna göre, melekler bir ateşin ışığından, ateş dilinden gelen cinler ve dumanlarından gelen şeytanlar yaratılır .  Ayrıca, Tabari gibi akademisyenler, ışığın ve ateşin farklı öğelere hitap etmediğini, tam anlamıyla alınmaması gereken meleklerin aydınlık bir kökeni olduğunu belirtmişlerdir.

Melekler Nurani Varlıklardır

Melekler hakkında soyut varlıklar tabiri  Al-Ghaib’e (görünmeyen) aittir . Burada melekler, doğal yasaların ifadeleri olarak kullanılır. İlahi emri yerine getirirler. Cebrail veya Azrail gibi belirli meleklere yapılan referanslar, belirli bir işlev için çalışan çok sayıda bağımlı melekle ilgili lider melekler oldukları belirtilir..

Qazwini, dünyevi melekleri, dünyayı düzenli tutan ve görevlerinden asla sapmayan, doğanın iktidar kuvvetleri olarak tasvir eder. Qazwini, bu meleklerin varlığının akla ve bu meleklerin etkilediği şeylere kanıtlanabileceğine inanıyordu.

İslami felsefe, insanların meleksel ve şeytani niteliklere sahip olduğunu ve insan ruhunun potansiyel bir melek veya potansiyel bir şeytan olarak görüldüğünü vurguladı . olmasına bağlı olarak şehvetli ruh veya rasyonel ruh geliştirmek, insan ruhu bir melek ya da şeytan olur.  Melekler, Şeytan’dan gelen , şeytani denilen şeylere karşı da ilham verebilirler . 

Modern astrofizikçi Nidhal Guessoum , Muhammed Asad ve Ghulam Ahmed Parwez gibi modern İslam alimlerine , “İslam’ın Kuantum Sorunu” adlı kitabında, melek kavramının mecazi bir yeniden yorumlanmasını öneren modern İslam alimlerine işaret etmiştir .

Melekler kusursuzdur

İslam teolojisinde bir soru meleklerin kusursuzluğu ile ilgilenir. İslam alimlerinin çoğunluğu meleklerin günahsız olduğu fikrini tercih etmektedir. Meleklerin uçuculuğunun savunucuları,

Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah’a secde ederler . Nahl suresi 49.ayet

 

Melekler olsun ya da olmasın tartışmayla, insanların, peygamberlerin ya da meleklerin üstün olup olmadığına dair bir anlaşmazlık ortaya çıkar. Basra Hasa, meleklerin saflığı nedeniyle Sünnilerin ve Şiilerin karşı çıktığı bir konumda olduğu için hem insanlardan hem de peygamberlerden daha iyi olduklarını savundu .  Öte yandan, Adem’den önce meleklerin secde edilmesi genellikle insanların meleklere üstünlüğü için kanıt olarak görülür. İnsanların ALLAH’a ibadet etmeleri imtihanlarına bağlı olarak , bedensel zafiyetlerle,nefisleri ve şeytanla  boğuştuklarından, meleklerin aksine, melekler insanlardan daha düşüktür. Diğer akademisyenler, baş meleklerin elçilerinin, insanların elçilerinden daha yüksek olduğunu iddia ederler, ama insanların elçileri, sıradan meleklerden daha sıradan ve sıradan melekler sıradan meleklerden daha düşüktür. Mu’tezile’ye ve bazı Asharites onlar öfke ve şehvet içeren herhangi bir maddi açıkları arınmış olduğu için, meleklerin üstünlük düzenledi. Başka bir düşünce, gelişmemiş bir insan ruhunun meleklerden daha az, ama bir Al-Insamn el-Kāmil olduğunu iddia ediyor.meleklerden daha yüksek ve bu nedenle meleklere, kusursuz insanı temsil eden Adam’dan önce kendilerini secde etmeye emredildi.  bazı Sufi görüşlere göre, melekler olarak zaten kusursuz ve arzusuz varlıklardır , çünkü onlar insanlar gibi ALLAH ‘ı seven yeteneğine sahip değildir, insanlarda daha düşük sıralamaya.  İnsanlar öldüklerinde, yerküre düzleminde gerçekleşen tüm eylemler, deneyimler ve düşüncelerle göksel kürelere geri dönerler.

Eğer yanılabilir melekler varsayılırsa, doğanın kanunlarını yerine getirdikleri sürece, bunlar yanıltıcı olarak kabul edilir. Ancak, şahsileşmiş melekler olarak, gerçekten günahları olabilir. İtaat ve ibadet, özgür irade eksikliğinden ziyade, ALLAH hakkındaki farkındalıklarından oluşur . İnsan akıl ile donatılırlar, ne de günahkârlığa maruz kalmazlar; Merhametli melekler ile Ceza melekleri arasında gerçekleşen bir argümana ilişkin tanınmış bir hadisin etkilerini de açıklar . İbn Arabi , bazı meleklerin Ademoğlunun  ve diğer varlıkların ,ALLAH’a  ibadet yollarını düzeltebileceklerini ifade etmiştir.

Diğer melekler ve melek grupları 

 • Yedi Göklerin melekleri .
 • Hafaza , ( Koruyucu melek ):
  • Kiraman Katibin ( Onurlu Kayıt Cihazları ),  ikisi de her insan için suçlanıyor; biri iyi yaptıklarımızı yazıyor, diğeri de kötü yaptıklarımızı yazıyor.
  • Hayır! Bütün bunlara rağmen siz yine de dini yalanlıyorsunuz. Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar, yapmakta olduklarınızı bilir.İnfitar suresi 11. ayet
  •  Koruyucu Melekler , insanları ölüm zamanına kadar koruyan ve nimetleri indiren melekler Rad suresinde bildirilmiştir.
  • لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ
  • مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ
  • İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah, bir kavme kötülük diledi mi, artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah’tan başka hiçbir yardımcı da yoktur.
  •  Rad suresi 11.ayet
 • Cündullah, muharebe alanında Muhammed’e yardım edenler.
 • Nimetleri ulaştıranlar.
 • Allah’ın emriyle , yağmur ve diğer nimetleri dağıtan melekler.
 • Bulutları süren melekler.
 • Hamalat al-‘Arsh,  Arş’ı taşıyanlar .
 • Anne karnındaki fetusa ruh verenler
 • Dağların meleği.
 • Artiya , Adem’in çocuklarından keder ve bunalımı ortadan kaldıran melek.
 • Mezarlarda ölüleri sorgulayan Münker ve Nekir .
 • Nāzi’āt ve Nāshiṭāt , ölenlerin ruhlarını alan Azrail’in yardımcıları.
 • Allah’ın adının anıldığı meclisleri araştırmak için dünyayı dolaşan melekler
 • Düzeni korumak ve kötülüğü önlemek. Onların sayısı sadece ALLAH  bilir
 • Habib , bir melek Muhammed’in buz ve ateşten oluşan gece yolculuğunda buluştu .
 • Rıdvan , bekçi melek .
 • Maalik , Cehennem meleklerini yöneten melek
 • Zebani’yle özdeşleşmiş olan cehennemdeki on dokuz melek, cehennemde günah işleyen insanlara işkence eder.
 • Harut ve Marut , (*) sık sık Babil büyüsünde insanlara öğreten  melekler olarak tasvir edilmiştir . 
 • Bakara suresi 102 .ayet

  Onlar, Süleyman’ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kâfir olmadı, fakat şeytanlar kâfir oldular; çünkü insanlara sihri, Bâbil’de iki meleğe, Hârût’la Mârût’a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki bu iki melek, “Biz ancak imtihan vasıtasıyız; sakın küfre sapma!” demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi. Fakat onlar bu iki melekten, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa Allah’ın izni olmadıkça onunla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Yine de kendilerine fayda sağlayanı değil zarar vereni öğreniyorlardı. Andolsun onlar, bunu (sihir) satın alan kimsenin âhiretten nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür, bir bilselerdi!

 • Hızır (*) kimi zaman insan formunu alan ve böylece peygamberlerin insanlara ve peygamberlere rehberlik etmek ve yardım etmek için gizli bilgileri açığa çıkartan bir melek olarak görülebilir.

Melekler vizyonu

Geleneksel olarak, melekler, insan formunda görünebilen bedensel varlıklar olarak tanımlanır. Cinlerin ve şeytanların aksine , melekler her zaman güzel formlar alırlar, günahkarlara yaklaşırlarsa ölüm melekleri hariç. İnsan formunun yanı sıra, meleklerin de göklerde bir göksel formu vardır ve bazı Sufi- idarelerine göre Melakut’teki hayaller sırasında bir meleği görmek mümkündür .  Melekler, diğer yaratıklarla insandan daha çok iç içe geçerler, tahtın Taşıyıcıları’nın her biri belirli bir hayvan şeklini aldığı gibi farklı bir şekil alabilir.  İbn Sina gibi alimler tarafından yapılan bazı felsefi yaklaşımlar , meleklerin bedenleri olduğunu reddetti. Meleklerin insan formunu üstlenebileceği fikri, İslam’ın ilkelerine dayanmaktadır. Kuran’a göre Cebrail, İsa’nın gelecekteki doğuşunu Meryem’e duyurmak için insan benzeri bir biçimde ortaya çıkacaktır . Hz. Muhammed buna göre Cebrail’i hem insan hem de onun orijinal melek biçiminde gördü.

Melekler ve cinler arasındaki farklar

İslam inancında bir başka yaratık, genellikle meleklerin konusuyla ilgili, cinlerdir . Cinler , “saklanmak” anlamına gelirken , bazen insan gözünden gizlenmiş herhangi bir yaratığı kapsayacak şekilde kullanılır. Cinler genellikle meleklerden farklı varlıklar olarak düşünülür. Cinler cennette değil, insanlarla ya da aracı bir alemde yeryüzünde yaşamazlar . Meleklerden farklı olarak, cinler arzularla donatılırlar , özgür kararların geniş bir ölçüsüne sahip olurlar , böylece iyi ve kötülük arasında seçim yapabilirler , yeniden üretebilirler ve ölümsüz değildirler .Böylece insanlarla birçok özelliği paylaşıyor. Son olarak, cinler ya hayatlarını nasıl yaşadıklarına bağlı olarak cehenneme ya da cennete girecekler .

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Comments

0 comments

İslam Sanatı

İslamın Cadılığa bakışı ve Cadıların kötülüklerinden Kurtulma yöntemleri.